KTO SME

Naše poslanie

Združujeme osoby venujúce sa poradenstvu, poradensko-terapeutickej činnosti a koučovaniu, alebo sa o tieto oblasti zaujímajú za účelom profesijného a/alebo osobnostného rozvoja a riešenia problémov.

Našou úlohou je šíriť profesionalitu v oblasti poradenskej činnosti, neustále zvyšovať jeho kvalitu, dodržiavať etické a profesijné štandardy, zabezpečovať rozvoj pod supervíziou, podporovať výmenu informácií v odbore, rozvíjať a poskytovať programy ako prevenciu pred syndrómom vyhorenia.

Rozvíjať poradenstvo prostredníctvom projektov, výcvikov, kurzov, prednášok, seminárov, workshopov, konferencií a ďalších aktivít zvyšujúcich jeho odbornú a spoločenskú prestíž. Vytvárať kvalifikačné a akreditačné systémy pre poradcov, supervízorov, lektorov a koučov.

Poslaním Asociácia poradcov je podpora vzdelávania, osobného a pracovného rozvoja..

Náš tím

PhDr. Milada Ragasová 

Prezident

Mgr. Zlatica Mokráňová 

Viceprezident 

Ing. Libuša Klamová

Člen rady

Mgr. Zuzana Satmáryová

Člen rady

Bc. Andrea Ilčík

Hospodár

Ing. Eva Tomeková  

Revízor

Ing. Vladimír Galba

člen rady

Etický kódex

  • Morálna a odborná zodpovednosť poradcu. Poradca je vždy kompetentný a pripravený pred začatím poradenského procesu. Poradca sa správa eticky a nesie plnú zodpovednosť za svoje správanie a výkon činnosti.
  • Klienta informuje o všetkých pravidlách a podmienkach spolupráce a poradenstva ešte skôr ako začne výkon činnosti. Ponúka v rámci poradenského procesu len také služby, ktoré sú v súlade s vlastnými profesionálnymi kompetenciami a s vlastnými skutočnými možnosťami. Jasne ho informujeme o cene, čase a priestore, ale aj spôsobe procesu.
  • Poradenský proces je vedený v prospech klienta.
  • Rešpektuje rozhodnutia klienta. Každé rozhodnutie klienta plne rešpektuje a nespochybňuje ho. Poradenstvo nie je od slova radiť a dávať vlastný názor, ale viesť klienta k vlastnej rade, vlastnej zmene. Poradca plne rešpektuje rôznorodosť a rozmanitosť všetkých zúčastnených.
  • Poradca stále rozvíja svoje profesionálne kompetencie, odborné znalosti a zručnosti. Poradca sa nepretržite vzdeláva a rozvíja svoje schopnosti sebakontroly a sebazdokonaľovania
  • V poradenskom procese sa preferuje správna voľba prístupu. Poradca vyberá vhodnú metódu, prístup, alebo techniku, pre každého klienta individuálne, aby mohol nájsť vlastné riešenia.
  • Dodržujeme hranice vzťahu - klient- poradca.
  • Všetky informácie o klientovi sú dôverné a nesmú sa zneužívať. Poradca dodržuje zákonné nariadenia v zmysle zákona o ochrane osobných údajov (GDPR).
  • V prípade trestnej činnosti, alebo ohrozenia iných osôb, koná v zmysle trestného zákona.
  • Poradca vykonáva poradenskú činnosť pod supervíziou.